SZANOWNI PAŃSTWO

Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej Politechniki Warszawskiej zaprasza do udziału w Studiach Podyplomowych:

OCHRONA ODGROMOWA I PRZEPIĘCIOWA

związanych z kierunkiem studiów „Elektrotechnika

Studia Podyplomowe są, zgodnie z obowiązującymi przepisami, formą dokształcania zawodowego osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, a jego odbycie jest dokumentowane dyplomem Politechniki Warszawskiej. Absolwenci Studiów będą mogli uzyskać status eksperta w zakresie ochrony odgromowej, niezbędny do projektowania oraz realizacji ochrony odgromowej zewnętrznej i wewnętrznej zgodnie z aktualnym standardami europejskimi i międzynarodowymi.

Studia będą realizowane zgodnie Regulaminem Studiów Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej oraz zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 12 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 8 marca 2007 roku. Szczegółowe zasady studiowania, plan zajęć i programy nauczania będą podane do wiadomości zainteresowanym w odpowiednim czasie za pośrednictwem Internetu.

Studia Podyplomowe są prowadzone jako studia niestacjonarne. Zajęcia będą odbywały się zgodnie ze szczegółowym rozkładem zajęć. W ciągu 2 semestrów zajęć zostanie zrealizowany program w wymiarze 185 godzin, w tym 131 godzin wykładów oraz 54 godziny ćwiczeń w laboratoriach badawczych i komputerowych Zakładu.