Program studiów podyplomowych.

 1. Aktualne ustawy, przepisy i normy dotyczące instalacji elektrycznych oraz certyfikacji urządzeń elektrycznych.
 2. Układy zasilania elektrycznego – urządzenia i aparatura zabezpieczająca.
 3. Jakość energii elektrycznej.
 4. Zasady doboru i ocena urządzeń i aparatury do instalacji elektrycznych.
 5. Niezawodność, eksploatacja oraz badania aparatury i urządzeń elektrycznych.
 6. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach.
 7. Energooszczędne napędy przemiennikowe.
 8. Automatyka i sterowanie.
 9. Ochrona przeciwporażeniowa i bezpieczeństwo pracy.
 10. Wytrzymałość napięciowa oraz koordynacja izolacji układów zasilania i instalacji elektrycznych.
 11. Ochrona budynków, układów zasilania i instalacji elektrycznych przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.
 12. Kompatybilność elektromagnetyczna instalacji i urządzeń.
 13. Podstawy projektowania instalacji elektrycznych.
 14. Możliwość uzyskania kwalifikacji elektrycznej do 1 kV w zakresie eksploatacji i/lub dozoru.
 15. Seminarium zaliczeniowe.

Dla osób zainteresowanych w ramach studiów prowadzone jest przygotowanie do egzaminu na uprawnienia elektryczne E oraz D, jak również organizowany jest sam egzamin.