Program studiów podyplomowych.

 1. Aktualne ustawy, przepisy i normy dotyczące instalacji elektrycznych oraz certyfikacji urządzeń elektrycznych.
 2. Układy zasilania elektrycznego – urządzenia i aparatura zabezpieczająca.
 3. Jakość energii elektrycznej.
 4. Zasady doboru i ocena urządzeń i aparatury do instalacji elektrycznych.
 5. Niezawodność, eksploatacja oraz badania aparatury i urządzeń elektrycznych.
 6. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach.
 7. Instalacje i systemy występujące w tzw. „inteligentnych budynkach”.
 8. Energooszczędne napędy przemiennikowe.
 9. Automatyka i sterowanie.
 10. Ochrona przeciwporażeniowa i bezpieczeństwo pracy.
 11. Wytrzymałość napięciowa oraz koordynacja izolacji układów zasilania i instalacji elektrycznych.
 12. Ochrona budynków, układów zasilania i instalacji elektrycznych przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.
 13. Kompatybilność elektromagnetyczna instalacji i urządzeń.
 14. Profesjonalne oprogramowanie i kosztorysowanie w projektowaniu instalacji elektrycznych.
 15. Panel dyskusyjny.
 16. Seminarium zaliczeniowe.