O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera, inżyniera lub licencjata (lub równorzędne), uzyskane w Polsce lub innym kraju objętym przepisami o uznawalności dyplomów.

KOSZT STUDIÓW
Całkowity koszt Studiów Podyplomowych wynosi 7100 PLN. Koszt obejmuje uczestnictwo w wykładach, zajęciach laboratoryjnych i komputerowych oraz materiały szkoleniowe. Płatności należy dokonać przelewem na konto bankowe w jednej lub dwóch ratach w uzgodnionych terminach, zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Wpłat należy dokonywać na indywidualne konto wyszczególnione w umowie oraz informacji rozesłanej drogą mailową. W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko i numer albumu.

MIEJSCE ZAJĘĆ
Większość zajęć będą odbywać się na terenie Centralnym Politechniki Warszawskiej w Gmachu Wydziału Elektrycznego przy ul. Koszykowej 75. Część zajęć laboratoryjnych odbywa się również w innych laboratoriach na terenie Politechniki Warszawskiej, jak również poza nią.

REKRUTACJA
Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 na studia podyplomowe będzie aktywna w dniach 06.05.2020 r. – 15.11.2020 r. W celu złożenia wniosku o przyjęcie na studia należy wypełnić formularz zgłoszenia elektronicznego dostępny na stronie Rekrutacja kandydatów na studia w PW, a następnie postępować według opisanej tam procedury rejestracji na studia podyplomowe. Ze względu na komfort prowadzenia zajęć laboratoryjnych ilość miejsc jest ograniczona do 18. W przypadku większej liczby zgłoszeń o przyjęciu decydować będzie kolejność potwierdzeń woli uczestnictwa w Studiach.

Regulamin Studiów – tutaj

Statut Politechniki Warszawskiej – tutaj

Decyzja Rektora w sprawie opłat za studia podyplomowe w roku akademickim 2019/2020 – tutaj

Zgodnie z decyzją władz Uczelni zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 2020 r. na każdym poziomie studiów odbywają się w formie zdalnej (wykłady oraz ćwiczenia) lub mieszanej (ćwiczenia oraz laboratoria).