Jakość energii elektrycznej (prof. Roman Barlik) [W]

 1. Wiadomości ogólne.
 2. Wskaźniki jakości energii elektrycznej i zaburzenia standardowe.
 3. Prądy pobierane przez odbiorniki nieliniowe.
 4. Moce w obwodach nieliniowych.
 5. Nowoczesne metody poprawy jakości energii elektrycznej.

Instalacje elektryczne. Wymagania techniczne i ochrona przeciwporażeniowa (mgr inż. Andrzej Englert) [W]

 1. Ochrona w instalacjach do 1 kV.
  1. Uwagi ogólne.
  2. Działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki.
  3. Impedancja ciała ludzkiego.
  4. Rodzaje napięć.
  5. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV.
  6. Środki ochrony przeciwporażeniowej.
  7. Samoczynne wyłączenie zasilania.
  8. Podwójna lub wzmocniona izolacja.
  9. Separacja elektryczna.
  10. Poziomy napięć SELV i PELV.
  11. Ochrona uzupełniająca.
  12. Uziomy i przewody ochronne.
 2. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV.
  1. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim.
  2. Ochrona przy dotyku pośrednim.
 3. Sprawdzanie stanu izolacji elektrycznych.
  1. Sprawdzanie odbiorcze.
  2. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej.
  3. Rezystancja izolacji podłóg i ścian.
  4. Sprawdzanie okresowe.

Ochrona budynków, układów zasilania i instalacji elektrycznych przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami (prof. Zdobysław Flisowski, dr inż. Marek Łoboda, dr inż. Andrzej Łasica, mgr inż. Maciej Ciuba) [W, L, P]

 1. Normalizacja przedmiotowa.
 2. Ogólne zasady ochrony obiektów budowlanych.
 3. Zarządzanie ryzykiem szkód piorunowych.
 4. Ochrona przed szkodami fizycznymi i porażeniami.
 5. Ochrona wewnętrzna urządzeń.
 6. Redukcja przepięć.
 7. Projektowanie i dobór urządzeń ochrony odgromowej i przepięciowej:
  1. Procedury projektowania.
  2. Charakterystyka obiektu i jego wyposażenia.
  3. Ocena ryzyka szkód piorunowych.
  4. Zwody odgromowe.
  5. Przewody odprowadzające.

Wytrzymałość napięciowa oraz koordynacja izolacji układów zasilania i instalacji elektrycznych (prof. Zdobysław Flisowski, dr inż. Andrzej Łasica, mgr inż. Maciej Ciuba) [W,L]

 1. Charakterystyka narażeń.
 2. Przepięcia wewnętrzne.
 3. Przepięcia atmosferyczne.
 4. Odporność układów i próby laboratoryjne.
 5. Środki ochrony i zasady ich doboru.
 6. Koordynacja izolacji wysokiego napięcia.
 7. Koordynacja izolacji niskiego napięcia.

Kompatybilność elektromagnetyczna (dr inż. Marek Łoboda, dr inż. Konrad Sobolewski, prof. dr hab. inż. Jan Sroka) [W, L]

 1. Wstęp.
 2. Ogólna charakterystyka zagrożeń dla urządzeń i instalacji elektrycznych.
 3. Źródła i parametry zaburzeń (zakłóceń) elektromagnetycznych.
 4. Mechanizmy oddziaływania zaburzeń (zakłóceń) elektromagnetycznych na instalacje i urządzenia.
 5. Urządzenia ograniczające prądy i napięcia zakłócające.
 6. Środki redukcji zakłóceń elektromagnetycznych w instalacjach zasilających.
 7. Uziemienie i połączenia wyrównawcze.
 8. Ogólne zasady diagnostyki dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej.
 9. Metodyka i zakres badań odporności urządzeń elektrycznych na zakłócenia elektromagnetyczne.
 10. Ochrona wewnętrzna (przepięciowa lub przed LEMP).
  1. Ograniczniki przepięć.
  2. Połączenia wyrównawcze.

Badania, diagnostyka oraz niezawodność aparatury i urządzeń elektrycznych (prof. dr hab. inż. Zbigniew Pochanke, dr hab. inż. Włodzimierz Kałat) [W, L, C]

 1. Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych i diagnozowanie ich stanu.
 2. Gromadzenie i analiza danych rozproszonych.
 3. Diagnozowanie stanu izolacji urządzeń elektroenergetycznych na przykładach kabli i transformatorów.
 4. Diagnozowanie stanu zestyków i układów gaszeniowych łączników.
 5. Diagnozowanie stanu łączników elektroenergetycznych.
 6. Ćwiczenia laboratoryjne:
  1. obciążalność prądowa ciągła i termowizja, badania torów prądowych,
  2. obciążalność prądowa zwarciowa, układy probiercze, próba zwarciowa,
  3. ograniczanie prądów przez wyłączniki instalacyjne,
  4. zabezpieczenia instalacji nn,
  5. badanie kabla SN (mostek Scheringa).

Podstawy doboru i oceny urządzeń  i aparatury  do instalacji elektrycznych (prof. dr hab. inż. Zbigniew Pochanke, dr hab. inż. Włodzimierz Kałat) [W, L]

 1. Prądy robocze, przeciążeniowe i zwarciowe.
 2. Nagrzewanie i obciążalność prądowa aparatów elektrycznych.
 3. Badania prądowe i diagnozowanie stanu torów prądowych.
 4. Oddziaływanie sił elektrodynamicznych na tory prądowe aparatów elektrycznych i rozdzielnic.
 5. Przykłady obliczeniowe.
 6. Obliczenia cieplno-wentylacyjne w rozdzielnicach elektroenergetycznych:
  1. Wiadomości ogólne.
  2. Wyznaczanie przyrostu temperatury zgodnie z normą IEC 60890.
  3. Właściwości termiczne rozdzielnic i sposoby regulacji temperatury wewnętrznej.
  4. Chłodzenie.
  5. Obliczanie temperatury wewnątrz rozdzielnicy.
  6. Wymiana ciepła w zamkniętej przestrzeni obudowy.
  7. Zasady modelowania cieplnego.
  8. Modelowanie konwekcji.
  9. Program MathCad i jego możliwości obliczeniowe.
  10. Pogram ATPDraw i zagadnienie proste.
 7. Ćwiczenia laboratoryjne:
  1. łączenie prądu stałego,
  2. łączenie prądu przemiennego,
  3. dobór styczników,
  4. aparatura rozdzielcza SN / nn,
  5. badanie przekładnika prądowego,
  6. mobilna diagnostyka kabli SN.

Podstawy projektowania instalacji elektrycznych (mgr inż. Andrzej Englert, dr inż. Konrad Sobolewski) [P]

 1. Prawo zamówień publicznych.
 2. Materiały równoważne.
 3. Projekt a uPZM.
 4. Obowiązki i odpowiedzialność projektanta.
 5. Optymalizacja i oszczędności.
 6. Projekt elektryczny w CAD.

Energooszczędne napędy przemiennikowe (mgr inż. Andrzej Pokorski) [W, L]

 1. Efektywność energetyczna.
 2. Systemy zarządzania energią.
 3. Optymalizacja instalacji i pracy urządzeń.
 4. Układy łagodnego rozruchu.
 5. Przemienniki częstotliwości.

Automatyka i sterowanie (mgr inż. Andrzej Nosek, mgr inż. Paweł Hańczur) [W, L]

 1. Zagadnienia związane z automatyką oraz sterowaniem urządzeniami elektrycznymi.

Układy zasilania elektrycznego – urządzenia i aparatura zabezpieczająca (mgr inż. Tadeusz Daszczyński) [W, C]

 1. Układy zasilania elektrycznego nn.
 2. Zakłócenia w sieciach zasilających.
 3. Środki redukcyjne.

Osprzęt kablowy SN/nn – dobór rozwiązań i sposób montażu (mgr inż. Marek Wasilewski) [W, L]

 1. Omówienie zagadnień praktycznych związanych ze stosowaniem osprzętu kablowego dla linii zasilających SN oraz nn.
 2. Demonstracja montażu mufy kablowej.

Instalacje fotowoltaiczne – projekt, montaż i zabezpieczenie (mgr inż. Maciej Juźwik) [W, L]

 1. Omówienie zagadnień praktycznych związanych ze stosowaniem instalacji fotowoltaicznych.
 2. Ochrona elektryczna instalacji fotowoltaicznych.
 3. Demonstracja osprzętu fotowoltaicznego.

Diagnostyka kabli SN/WN (mgr inż. Piotr Cichecki) [W]

 1. Omówienie zagadnień związanych z diagnostyką kabli średniego i wysokiego napięcia.

W – wykład

L – laboratorium

C – ćwiczenia

P – projekt