Jakość energii elektrycznej (prof. Roman Barlik)

 1. Wiadomości ogólne.
 2. Wskaźniki jakości energii elektrycznej i zaburzenia standardowe.
 3. Prądy pobierane przez odbiorniki nieliniowe.
 4. Moce w obwodach nieliniowych.
 5. Nowoczesne metody poprawy jakości energii elektrycznej.

Instalacje elektryczne. Wymagania techniczne i ochrona przeciwporażeniowa (mgr inż. Andrzej Englert)

 1. Ochrona w instalacjach do 1 kV.
  1. Uwagi ogólne.
  2. Działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki.
  3. Impedancja ciała ludzkiego.
  4. Rodzaje napięć.
  5. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV.
  6. Środki ochrony przeciwporażeniowej.
  7. Samoczynne wyłączenie zasilania.
  8. Podwójna lub wzmocniona izolacja.
  9. Separacja elektryczna.
  10. Poziomy napięć SELV i PELV.
  11. Ochrona uzupełniająca.
  12. Uziomy i przewody ochronne.
 2. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV.
  1. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim.
  2. Ochrona przy dotyku pośrednim.
 3. Sprawdzanie stanu izolacji elektrycznych.
  1. Sprawdzanie odbiorcze.
  2. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej.
  3. Rezystancja izolacji podłóg i ścian.
  4. Sprawdzanie okresowe.

Ochrona budynków, układów zasilania i instalacji elektrycznych przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami (prof. Zdobysław Flisowski, dr inż. Andrzej Łasica, mgr inż. Maciej Ciuba)

 1. Normalizacja przedmiotowa.
 2. Ogólne zasady ochrony obiektów budowlanych.
 3. Zarządzanie ryzykiem szkód piorunowych.
 4. Ochrona przed szkodami fizycznymi i porażeniami.
 5. Ochrona wewnętrzna urządzeń.
 6. Redukcja przepięć.
 7. Projektowanie i dobór urządzeń ochrony odgromowej i przepięciowej:
  1. Procedury projektowania.
  2. Charakterystyka obiektu i jego wyposażenia.
  3. Ocena ryzyka szkód piorunowych.
  4. Zwody odgromowe.
  5. Przewody odprowadzające.

Wytrzymałość napięciowa oraz koordynacja izolacji układów zasilania i instalacji elektrycznych (prof. Zdobysław Flisowski, dr inż. Andrzej Łasica, mgr inż. Maciej Ciuba)

 1. Charakterystyka narażeń.
 2. Przepięcia wewnętrzne.
 3. Przepięcia atmosferyczne.
 4. Odporność układów i próby laboratoryjne.
 5. Środki ochrony i zasady ich doboru.
 6. Koordynacja izolacji wysokiego napięcia.
 7. Koordynacja izolacji niskiego napięcia.

Kompatybilność elektromagnetyczna (dr inż. Konrad Sobolewski, prof. dr hab. inż. Jan Sroka)

 1. Wstęp.
 2. Ogólna charakterystyka zagrożeń dla urządzeń i instalacji elektrycznych.
 3. Źródła i parametry zaburzeń (zakłóceń) elektromagnetycznych.
 4. Mechanizmy oddziaływania zaburzeń (zakłóceń) elektromagnetycznych na instalacje i urządzenia.
 5. Urządzenia ograniczające prądy i napięcia zakłócające.
 6. Środki redukcji zakłóceń elektromagnetycznych w instalacjach zasilających.
 7. Uziemienie i połączenia wyrównawcze.
 8. Ogólne zasady diagnostyki dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej.
 9. Metodyka i zakres badań odporności urządzeń elektrycznych na zakłócenia elektromagnetyczne.
 10. Ochrona wewnętrzna (przepięciowa lub przed LEMP).
  1. Ograniczniki przepięć.
  2. Połączenia wyrównawcze.

Badania, diagnostyka oraz niezawodność aparatury i urządzeń elektrycznych (prof. dr hab. inż. Zbigniew Pochanke, dr hab. inż. Włodzimierz Kałat)

 1. Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych i diagnozowanie ich stanu.
 2. Gromadzenie i analiza danych rozproszonych.
 3. Diagnozowanie stanu izolacji urządzeń elektroenergetycznych na przykładach kabli i transformatorów.
 4. Diagnozowanie stanu zestyków i układów gaszeniowych łączników.
 5. Diagnozowanie stanu łączników elektroenergetycznych.
 6. Ćwiczenia laboratoryjne:
  1. obciążalność prądowa ciągła i termowizja, badania torów prądowych,
  2. obciążalność prądowa zwarciowa, układy probiercze, próba zwarciowa,
  3. ograniczanie prądów przez wyłączniki instalacyjne,
  4. zabezpieczenia instalacji nn,
  5. badanie kabla SN (mostek Scheringa).

Podstawy doboru i oceny urządzeń  i aparatury  do instalacji elektrycznych (prof. dr hab. inż. Zbigniew Pochanke, dr hab. inż. Włodzimierz Kałat)

 1. Prądy robocze, przeciążeniowe i zwarciowe.
 2. Nagrzewanie i obciążalność prądowa aparatów elektrycznych.
 3. Badania prądowe i diagnozowanie stanu torów prądowych.
 4. Oddziaływanie sił elektrodynamicznych na tory prądowe aparatów elektrycznych i rozdzielnic.
 5. Przykłady obliczeniowe.
 6. Obliczenia cieplno-wentylacyjne w rozdzielnicach elektroenergetycznych:
  1. Wiadomości ogólne.
  2. Wyznaczanie przyrostu temperatury zgodnie z normą IEC 60890.
  3. Właściwości termiczne rozdzielnic i sposoby regulacji temperatury wewnętrznej.
  4. Chłodzenie.
  5. Obliczanie temperatury wewnątrz rozdzielnicy.
  6. Wymiana ciepła w zamkniętej przestrzeni obudowy.
  7. Zasady modelowania cieplnego.
  8. Modelowanie konwekcji.
  9. Program MathCad i jego możliwości obliczeniowe.
  10. Pogram ATPDraw i zagadnienie proste.
 7. Ćwiczenia laboratoryjne:
  1. łączenie prądu stałego,
  2. łączenie prądu przemiennego,
  3. dobór styczników,
  4. aparatura rozdzielcza SN / nn,
  5. badanie przekładnika prądowego,
  6. mobilna diagnostyka kabli SN.

Podstawy projektowania instalacji elektrycznych (mgr inż. Andrzej Englert, dr inż. Konrad Sobolewski)

 1. Prawo zamówień publicznych.
 2. Materiały równoważne.
 3. Projekt a uPZM.
 4. Obowiązki i odpowiedzialność projektanta.
 5. Optymalizacja i oszczędności.
 6. Projekt elektryczny w CAD.

Energooszczędne napędy przemiennikowe (mgr inż. Andrzej Pokorski)

 1. Efektywność energetyczna.
 2. Systemy zarządzania energią.
 3. Optymalizacja instalacji i pracy urządzeń.
 4. Układy łagodnego rozruchu.
 5. Przemienniki częstotliwości.

Automatyka i sterowanie (mgr inż. Andrzej Nosek, mgr inż. Paweł Hańczur)

 1. Zagadnienia związane z automatyką oraz sterowaniem urządzeniami elektrycznymi.

Układy zasilania elektrycznego – urządzenia i aparatura zabezpieczająca (dr inż. Tadeusz Daszczyński)

 1. Układy zasilania elektrycznego nn.
 2. Zakłócenia w sieciach zasilających.
 3. Środki redukcyjne.

Osprzęt kablowy SN/nn – dobór rozwiązań i sposób montażu (mgr inż. Marek Wasilewski)

 1. Omówienie zagadnień praktycznych związanych ze stosowaniem osprzętu kablowego dla linii zasilających SN oraz nn.
 2. Demonstracja montażu mufy kablowej.

Instalacje fotowoltaiczne – projekt, montaż i zabezpieczenie (mgr inż. Maciej Juźwik)

 1. Omówienie zagadnień praktycznych związanych ze stosowaniem instalacji fotowoltaicznych.
 2. Ochrona elektryczna instalacji fotowoltaicznych.
 3. Demonstracja osprzętu fotowoltaicznego.

Diagnostyka kabli SN/WN (mgr inż. Piotr Cichecki)

 1. Omówienie zagadnień związanych z diagnostyką kabli średniego i wysokiego napięcia.