Ocena ze studiów

Ocena ze studiów jest obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i jest równa sumie:

* 0,6 średniej ważonej wszystkich pozytywnych ocen z przedmiotów z wagami proporcjonalnymi do liczby przyporządkowanych im punktów,

* 0,3 oceny za pracę dyplomową,

* 0,1 oceny za egzamin dyplomowy.

 

Wynik studiów jest określany w zależności od oceny ze studiów zgodnie z zasadą:

* od 4,70 – celujący,

* od 4,40 do 4,69 – bardzo dobry,

* od 4,10 do 4,39 -ponad dobry,

* od 3,80 do 4,09 – dobry,

* od 3,50 do 3,79 – dość dobry,

* do 3,49 – dostateczny.