Terminy

Student ma obowiązek złożenia pracy dyplomowej, zaakceptowanej przez kierującego pracą, na studiach pierwszego stopnia najpóźniej na trzy tygodnie przed początkiem semestru następującego po ostatnim semestrze jego studiów, a na studiach drugiego stopnia do dnia:

1) 1 marca na studiach kończących się semestrem zimowym,

2) 15 września na studiach kończących się semestrem letnim.

 

Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym 30 dni roboczych od daty decyzji o dopuszczeniu do tego egzaminu, nie licząc dni wolnych od zajęć określonych w decyzji Rektora. Ustalenie terminu egzaminu i powiadomienie o tym studenta, powinno nastąpić nie później niż na trzy dni przed egzaminem.