Informacje ogólne

Przed obroną pracy dyplomowej (inżynierskiej lub magisterskiej)

Zapoznać się z dokumentami zamieszczonymi w systemie ISOD dotyczącymi obron dyplomowych

Następnie w systemie ISOD:
Kierownik Zakładu (lub pełnomocnik ds prac dyplomowych) akceptuje temat pracy,
Promotor przyjmuje pracę do obrony,
Promotor lub Kierownik Zakładu wyznacza recenzenta pracy.
Należy udać się do Dziekanatu z wypełnionym podaniem o dopuszczenie do obrony (wydruk z ISOD), skład Komisji podaje dr inż. Tomasz Kisielewicz, podpisuje dyplomant, promotor. W składzie komisji zawsze jest:
przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jan Sroka
promotor
recenzent
pracownik reprezentujący dany kierunek
Ustalić datę obrony z dr. inż. Tomaszem Kisielewiczem
Pobrać okładki do pracy z sekretariatu GE216 (dwie sztuki)
Wydrukować dwie (2) kopie pracy dyplomowej
Załadować pracę (plik pdf) do ISOD – pozycja „ostateczna wersja pracy”
Dodatkowo należy przygotować po jednym egzemplarzu opinii i recenzji (na oddzielnych kartkach) do złożenia w Archiwum Uczelni
Do jednego egzemplarza pracy należy dołączyć podpisaną płytę CD (wkleić w kopercie na tylną – trzecią – okładkę). Instrukcja tworzenia płyty jest w Decyzji Dziekana
Przygotować jeszcze jedną taką samą płytę do złożenia w Archiwum Uczelni.
UWAGA: Każda płyta CD zawierająca tekst pracy dyplomowej powinna być podpisana markerem (imię, nazwisko, nr albumu, tytuł pracy, inżynierska/magisterska), a egzemplarz do Archiwum Uczelni powinien być w podpisanej papierowej kopercie.
Płyta CD powinna być gotowa na obronę.
Jeśli student występuje o odpis dyplomu w języku obcym, powinien napisać streszczenie pracy w tym języku (z przetłumaczonym tytułem pracy). Szczegółowe informacje w Dziekanacie.

Obrona pracy dyplomowej – egzamin dyplomowy
Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest zgodnie z § 21 regulaminu studiów Politechniki Warszawskiej.

Podczas obrony pracy dyplomowej student przedstawia krótką ustną prezentację, w której prezentuje główne założenia wykonanej pracy i omawia uzyskane wyniki. W dalszej części egzaminu student odpowiada na pytania związane z kierunkiem studiów.

Po obronie pracy dyplomowej
Po pomyślnie zdanym egzaminie możliwe jest uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu studiów – dokument wydawany jest przez Dziekanat

Uzyskanie dyplomu możliwe jest po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Uczelni – uzupełniona Karta Obiegowa potwierdzająca rozliczenie się z poszczególnymi organami Uczelni (np. Biblioteką) przekazywana jest przez studenta do Dziekanatu.

Uroczyste Wręczenie Dyplomów