Obrona pracy dyplomowej

Przed obroną pracy dyplomowej (inżynierskiej lub magisterskiej):

 • Dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać Decyzję Dziekana, Uchwałę Rady Wydziału oraz dokumenty zawarte w załącznikach:
 • Należy udać się do Dziekanatu z wypełnionym podaniem o dopuszczenie do obrony (załącznik nr 8). Skład Komisji podaje dr inż. Tomasz Kisielewicz. Podanie podpisuje dyplomant, promotor i kierownik Zakładu – prof. Jacek Starzyński.
 • Ustalić datę obrony z promotorem.
 • Upewnić się, że strona tytułowa pracy zgadza się ze wzorem z załącznika nr 4.
 • UWAGA: kolejność stron w pracy (streszczenia, oświadczenia itp.) wymieniona jest w Decyzji Dziekana.
 • Zamieścić w iSodzie ostateczną wersję pracy w formacie .pdf oraz skan podpisanego oświadczenia o samodzielności pracy dyplomowej.
  Zamieszczony plik powinien mieć następującą nazwę:
  praca_pX_WE_PW_rrrr_Nazwisko_Imie_nr albumu
  Oznaczenia w nazwach plików:
  X
  – należy zastąpić jednym z symboli: I – praca inżynierska; M – praca magisterska,
  WE
  – symbol Wydziału Elektrycznego,
  PW
  – symbol Politechniki,
  rrrr
  – rok wykonania.
 • Załączony w iSodzie plik zostanie udostępniony Recenzentowi. Opinia i recenzja pracy powinny być oprawione z pracą – każda na oddzielnej stronie na końcu pracy.
 • Dodatkowo należy przygotować po jednym egzemplarzu opinii i recenzji (na oddzielnych kartkach) do złożenia w Archiwum Uczelni.
 • Wydrukować trzy (3) kopie pracy dyplomowej. W przypadku prac wspólnych liczba tych kopii powinna być odpowiednio większa (1 do biblioteki, 1 dla promotora i po 1 dla dyplomantów). Pracę należy oprawić dopiero po otrzymaniu opinii i recenzji!
 • Oprawić pracę w punkcie introligatorskim w twarde okładki (dowolny kolor) – na okładce powinien znaleźć się napis „Praca dyplomowa”.
 • Do jednego egzemplarza pracy należy dołączyć podpisaną płytę CD (wkleić w kopercie na tylną, wewnętrzną stronę okładki. Zawartość płyty jest opisana w Decyzji Dziekana.
 • Przygotować jeszcze jedną taką samą płytę do złożenia w Archiwum Uczelni. UWAGA: Każda płyta CD zawierająca tekst pracy dyplomowej powinna być podpisana markerem (imię, nazwisko, nr albumu, tytuł pracy, inżynierska/magisterska), a egzemplarz do Archiwum Uczelni powinien być w papierowej kopercie.
 • Jeśli student występuje o odpis dyplomu w języku obcym, powinien napisać streszczenie pracy w tym języku (z przetłumaczonym tytułem pracy). Szczegółowe informacje w Dziekanacie.

Kilka dni przed obroną do promotora, lub do dra Tomasza Kisielewicza należy przynieść oprawione egzemplarze pracy dyplomowej oraz odebrane z Dziekanatu: indeks, wyliczoną średnią ze studiów, podstemplowane podanie o dopuszczenie do egzaminu i protokół egzaminu.

Obrona pracy dyplomowej – egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest zgodnie z §19 regulaminu studiów Politechniki Warszawskiej.

Podczas obrony pracy dyplomowej student przedstawia krótką ustną prezentację, w której prezentuje główne założenia wykonanej pracy i omawia uzyskane wyniki. W dalszej części egzaminu student odpowiada na pytania związane z wykonaną pracą oraz kierunkiem studiów.

Ocenę końcową oblicza się według wzoru podanego w regulaminie studiów ostateczny wynik studiów, zgodnie z § 20 ust.2., z uwzględnieniem uwag tam zawartych.

Po obronie pracy dyplomowej

Po pomyślnie zdanym egzaminie możliwe jest uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu studiów – proszę pytać w Dziekanacie.

 • Należy uregulować wszystkie zobowiązania wobec Uczelni – zebrać podpisy na Karcie Obiegowej potwierdzające rozliczenie się z poszczególnymi organami Uczelni (np. Biblioteką).
 • Czekać na zaproszenie na Uroczyste Wręczenie Dyplomów z Sekretariatu Uczelni.