Przykładowe pytania egzaminacyjne

1. Co to jest składowa symetryczna (różnicowa, differential mode) / asymetryczna (wspólna, common mode) zaburzenia. Jakimi sposobami tłumi się je?
2. Filtr pasywny zaburzeń częstotliwości radiowych (budowa, wyjaśnić sposoby tłumienia zaburzeń)
3. Zasada superpozycji w elektrotechnice
4. Szacowanie szerokości pasma widma częstotliwości pojedynczego impulsu.
3. Porównanie typowych zaburzeń impulsowych: ESD, BURST, SURGE pod względem energetycznym i szerokości pasma widma częstotliwości
5. Strefy wokół źródła promieniowania (anteny)
6. Skuteczność ekranowania pola elektrycznego / magnetycznego
7. Składowe symetryczne w niesymetrycznym układzie zasilania trójfazowego.
8. Linia długa z dopasowanym obciążeniem. Skutki niedopasowania obciążenia w linii długiej.
9. Parametry opisu zjawisk w linii niedopasowanej
10. Wyrównywanie potencjału / separacja galwaniczna w układach i systemach elektrycznych i elektronicznych. Zalety i ograniczenia obu sposobów tłumienia zaburzeń elektromagnetycznych
11. Strategia podłączania ekranów kabli i przewodów do masy odniesienia. Na obu końcach? Po jednej stronie?
12. Przykłady źródeł zaburzeń elektromagnetycznych (naturalnych, wytworzonych przez człowieka celowo / niecelowo)
13. Sposoby propagacji zaburzeń
14. Parametry opisu niskoczęstotliwościowych zaburzeń elektromagnetycznych ( harmoniczne, THD, współczynnik migotania światła, składowe symetryczne w niesymetrycznym układzie zasilania trójfazowego )
15. Opisz i scharakteryzuj naturalne źródła awarii sieci elektroenergetycznych
16. Opisz i scharakteryzuj przepięcia w sieciach elektroenergetycznych
17. Scharakteryzuj cechy konstrukcyjne infrastruktury chronionej dla potrzeb zachowania ciągłości usług
18. Wymień i scharakteryzuj środki ochrony dla redukcji uszkodzeń fizycznych
19. Scharakteryzuj proces ochrony IK w cyklu Deminga
20. Problematyka doboru środków ochronny dla S3: wyładowania atmosferycznego w połączone linie
21. Przepięcia indukowane w liniach napowietrznych
22. Co to jest sieć elektroenergetyczna, opisz składowe sieci z punktu widzenia ochrony przeciw przepięciowej
23. Opisz i scharakteryzuj ograniczniki przepięć
24. Opisz i scharakteryzuj układ liniowego ogranicznika z zewnętrznym iskiernikiem (EGLA)
25. Prawo Paschena.
26. Zasada działania wyłącznika różnicowo-prądowego.
27. Zasada działania wyłącznika nadmiarowo-prądowego.
28. Wyznaczenie parametrów charakterystycznych przebiegów udarowych.
29. Współczynnik stratności dielektrycznej – definicja i znaczenie praktyczne.
30. Charakterystyka LEMP jako źródła zagrożeń dla urządzeń elektrycznych.
31. Co to są harmoniczne i dlaczego należy je minimalizować.
32. Idea działania filtra EMC na przykładzie równoległego kondensatora.
33. Idea działania filtra EMC na przykładzie szeregowej cewki.
34. W jaki sposób wyładowania elektrostatyczne stanowią zagrożenie dla wrażliwego sprzętu elektronicznego.
35. Zasada działania ogranicznika przepięć typu obniżającego napięcie.
36. Zasada działania ogranicznika przepięć typu ucinającego napięcie.
37. Podstawowe parametry ograniczników przepięć dla instalacji telekomunikacyjnych.
38. Elementy instalacji odgromowej i pełnione przez nie funkcje.
39. Wyjaśnić pojęcie napięcia dotykowego i krokowego.
40. Metody i środki stosowane w ochronie odgromowej i przepięciowej.
41. Wyładowania niezupełne w dielektrykach stałych, starzenie dielektryków.
42. Rodzaje przepięć i warunki ich powstania.
43. Generatory udarowe: napięciowe i prądowe – budowa, zasada działania, wykorzystanie w badaniach laboratoryjnych urządzeń energetycznych.
44. Dzielniki napięcia: rodzaje, podstawowe parametry (czas odpowiedzi – definicja).
45. Ograniczniki przepięć: rodzaje, podstawowe parametry.
46. Pomiary i rejestracja prądów stałych, przemiennych i udarowych,
47. Laboratorium wysokich napięć, rodzaje i technika prób.
48. Proszę podać i omówić źródła błędów numerycznych.
49. Proszę omówić pojęcie interpolacji i aproksymacji.
50. Proszę omówić dowolną metodę dokładną rozwiązywania układu równań liniowych (np. met. eliminacji Gaussa, met, Crouta-Doolittle’a).
51. Proszę omówić wybrany iteracyjny algorytm rozwiązywania układów równań liniowych.
52. Proszę omówić wybraną metodę numerycznego wyznaczania miejsca zerowego funkcji jednej zmiennej.
53. Proszę opisać metodę różnic skończonych.
54. Proszę opisać metodę elementów skończonych
55. Warunki brzegowe w zagadnieniach brzegowych.
56. Proszę podać przykład zagadnienia fizycznego, który można sformułować jako zagadnienie brzegowe. Omówić pokrótce sformułowanie zagadnienia brzegowego dla danego problemu (kształt obszaru, równania , warunki brzegowe, początkowe).
57. Całkowanie numeryczne (kwadratura Newtona-Cotesa).
58. Co to jest wzorzec projektowy? Proszę opisać dowolny wzorzec projektowy.
59. Co to jest szkielet (framework)?
60. Czym różni się wątek od procesu?