Dokumenty

Wydanie tematu pracy dyplomowej

Dokument PD 105
Wymagane jest uzupełnienie wszystkich pól (poza zdjęciem) włącznie z podpisami.
Uwaga:
– data zakończenia pracy, zgodnie z regulaminem studiów, to maksymalnie 2 lata od terminu wydania tematu;
– Student w porozumieniu z Promotorem przekazuje dokument do Sekretariatu IETiSIP w wersji papierowej bądź elektronicznej w pliku pdf oznaczonym: Nazwisko_Imię_Indeks_RadzajPracy.pdf, np. Kowalski_Jan_123456_Mgr.pdf z kopią do Kierownika Zakładu;

System ISOD
Wymagane jest zdefiniowanie tematu i zakresu prac dyplomowej w systemie ISOD

Obrona pracy dyplomowej

Dokument PD 108
Student przekazuje do sekretariatu IETiSIP uzupełniony i podpisany przez Kierownika Zakładu dokument PD108.
Uwaga:
– wymagane jest uzupełnienie wszystkich pól wniosku niezbędnych do podjęcia decyzji przez Pana Dziekana.

Komplet dokumentów
Student po 5 dniach roboczych od terminu dostarczenia dokumentu PD 108 do sekretariatu IETiSIP kontaktuje się z Dziekanatem, w celu ustalenia terminu odbioru kompletu dokumentów przygotowanych do obrony.
Student kontaktuje się z osobą reprezentującą specjalność – dr inż. Tomasz Kisielewicz – w celu ustalenia terminu przekazania kompletu dokumentów (w całości).
Uwaga:
Komplet dokumentów zawiera:
– indeks (jeżeli był wydany);
– wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego;
– protokół z egzaminu dyplomowego;
– dokument z wyliczoną średnią ocen;
– dokument z informacją o przebiegu studiów (jeżeli dotyczy i został przekazany przez Dziekanat);
– dokument z informacją o wznowieniu studiów (jeżeli dotyczy i został przekazany przez Dziekanat);
– minimum jedną wydrukowaną pracę dyplomową wraz z dołączonym trwale oświadczeniem i płytą CD zawierającą treść pracy;
– opinia pracy – podpisana przez promotora;
– recenzja pracy – podpisana przez recenzenta;
– oświadczenie o samodzielności – podpisane przez studenta;
– płyta CD z treścią pracy, opisana zgodnie z wymaganiami Pana Dziekana;