Dokumenty

Wydanie tematu pracy dyplomowej

Dokument PD 105
Wymagane jest uzupełnienie wszystkich pól (poza zdjęciem) włącznie z podpisami.
Uwaga:
– data zakończenia pracy, zgodnie z regulaminem studiów, to maksymalnie 2 lata od terminu wydania tematu;
– Student w porozumieniu z Promotorem przekazuje dokument PD 105 do Sekretariatu IETiSIP (do Pani Agnieszki Walczuk)
– w sekretariacie IETiSIP dokument PD_105 jest uzupełniany (Pani Agnieszka Walczuk) o podpis Kierownika Zakładu i archiwizowany w postaci elektronicznej.

System ISOD
Wymagane jest zdefiniowanie tematu i zakresu prac dyplomowej w systemie ISOD

Obrona pracy dyplomowej

Dokument PD 108
Student przekazuje do sekretariatu IETiSIP uzupełniony i podpisany przez Kierownika Zakładu dokument PD108.
Uwaga:
– wymagane jest uzupełnienie wszystkich pól wniosku niezbędnych do podjęcia decyzji przez Pana Dziekana.

Komplet dokumentów

Student po 5 dniach roboczych od terminu dostarczenia dokumentu PD 108 do sekretariatu IETiSIP kontaktuje się z Dziekanatem, w celu ustalenia terminu odbioru kompletu dokumentów przygotowanych do obrony.
Student kontaktuje się z osobą reprezentującą specjalność – dr inż. Tomasz Kisielewicz – w celu ustalenia terminu przekazania kompletu dokumentów (w całości).
Uwaga:
Komplet dokumentów zawiera:
1. Indeks (jeżeli był wydany).
2. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.
3. Protokół z egzaminu dyplomowego.
4. Dokument z wyliczoną średnią ocen.
5. Dokument z informacją o przebiegu studiów (jeżeli dotyczy i został przekazany przez Dziekanat).
6. Dokument z informacją o wznowieniu studiów (jeżeli dotyczy i został przekazany przez Dziekanat).
7. Minimum jedną wydrukowaną pracę dyplomową wraz z dołączonym trwale oświadczeniem i nośnikiem elektronicznym (CD/DVD) zawierającym treść pracy.
8. Opinia pracy – podpisana przez promotora.
9. Recenzja pracy – podpisana przez recenzenta.
10. Oświadczenie o samodzielności – podpisane przez studenta.
11. Płyta CD/DVD z zawartością obejmującą: pracę dyplomową, pracę dyplomową w wersji anty-plagiatowej, zeskanowane oświadczenie o samodzielności pracy podpisane przez Dyplomanta. Na etykiecie płyty CD/DVD należy umieścić następujące dane: nazwisko i imię, nr albumu, rodzaj pracy (inżynierska/magisterska), tytuł pracy dyplomowej, nazwa wydziału, imię i nazwisko kierującego pracą dyplomową.